اخبار داخلی

چهل‌وششمین شماره‌ی ماه‌نامه‌ی داستان همشهری به چاپخانه رفت و اوایل مردادماه در دکه‌های مطبوعاتی خواهد بود. شماره‌ی مردادماه را می‌توانید از کتاب‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه‌فروشی تهیه کنید. داستان همشهری روزهای اول هرماه در تهران و تا چند روز بعد در شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

اخبار داخلی | خبر | خبر انتشار

jeld44

چهل‌وچهارمين شماره‌ی پیاپی مجله‌ی داستان همشهری، روز چهارشنبه توزیع شد. شماره‌ی خردادماه مجله‌ی داستان برخلاف روال معمول، با کمی تاخیر بر روی کیوسک‌ها آمد. تلاش برای به نتیجه رسیدن مذاکرات مجله با چاپخانه‌ی همشهری و سازمان آگهی‌ها در همین شماره‌، سبب تاخیر چندروزه در توزیع مجله شد. انتشار مجله از ماه آینده به روال معمول بازخواهد گشت و ابتدای هر ماه می‌توانید منتظر داستان باشید.